Kancelaria w dniu 17 czerwca 2022r. (piątek) będzie nieczynna.

Licytacje ruchomościOBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Zbigniew Styczyński podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30-06-2022r. o godz. 11:00 w lokalu:
62-561 Ślesin, Szyszyńskie Holendry 78
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do
dłużnika i składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1 Stół dębowy rozkładany dł.ok.5m 1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00
2 Krzesło dębowe z obiciem materiałowym 8 [szt.] 200,00 *) **) 150,00
3 Zestaw mebli dębowych pokojowych, szafa 2 drzwiowa,komoda z szufladami, .witryna dwudrzwiowa, lustro o wym.3x2m 1 [szt.] 10 000,00 **) 7 500,00
4 Zestaw wypoczynkowy dąb,skóra kol.brąz sofa 3 miejscowa,sofa 2 miejscowa, sofa 1 .fotel 1 osobowy, 2 pufy 1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00
5 Stolik kawowy dębowy wym.2x1m 1 [szt.] 500,00 **) 375,00
6 TV Sony Bravia 46" model KDL-46EX710 ser.nr 9314474, data prod.2010r. 1 [szt.] 500,00 **) 375,00
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania oraz posiadać środki
określone w art. 871 zdanie 1 kpc. Osoby fizyczne kupujące ruchomości na osobę prawną - firmę powinny posiadać
pełnomocnictwo potwierdzone podpisem urzędowym, a osoby prawne aktualny odpis KRS, z którego wynika kto jest
umocowany do reprezentowania spółki oraz posiadać pełnomocnictwo potwierdzone podpisem urzędowym. Licytant
powinien posiadać przy sobie numer identyfikacji NIP.

W związku z wyznaczonym terminem licytacji zajętych w toku egzekucji ruchomości informuje, że dłużnik ma obowiązek
umożliwić obejrzenie licytowanego mienia potencjalnemu nabywcy w dniu licytacji w miejscu jej wyznaczenia, a w
przypadku dokonania skutecznej sprzedaży wydać rzeczy nowemu właścicielowi.
Brak takiej możliwość będzie wiązał się z koniecznością zawiadomienia organów ścigania o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 300 § 2 kk. Zgodnie z treścią, którego działania
dłużnika mające na celu udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego polegające na
udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie,
rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co
do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji
związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została
umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć:
dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta
wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672
kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.